• Cyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg
  Icon
  unqualified
  Text

  Tynnodd adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol sylw at ansicrwydd a fynegwyd gan y Cyngor ynghylch ei asedau tir ac adeiladau ac ar ei gyfran o asedau eiddo'r gronfa bensiwn sy'n deillio o bandemig Covid-19.

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
  Icon
  covid-19
  Text

  Mae pandemig COVID19 wedi cael effaith sylweddol ar holl agweddau o’n cymdeithas ac yn parhau i wneud hynny. Mae’n ofynnol trwy’r gyfraith i baratoi cyfrifon o fewn amserlenni penodedig. Mae paratoadau o gyfrifon 2019-20 wedi bod yn her sylweddol i’r Cyngor ac ni chyflwynwyd y cyfrifon drafft i’w archwilio yn ôl yr amserlen a gytunwyd arno, a bu nifer o oedi yn dilyn hynny. Rydym yn gwerthfawrogi bod ffyrdd newydd o weithio, gan gynnwys gweithio i ffwrdd o’r swyddfa, peidio cael mynediad at gopïau caled o gofnodion a chysylltu â chydweithwyr yn rithiol wedi cyflwyno oedi annisgwyl wrth gael gwybodaeth i gefnogi’r cyfrifon. Mae newidiadau swyddi o fewn y tîm cyllid, ac felly colled o brofiad, hefyd wedi ychwanegu at yr her. 

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
  Icon
  magnifying glass
  Text

  Tynnodd barn yr Archwilydd Cyffredinol sylw at ansicrwydd posib ym mhrisiad asedau eiddo ac asedau eiddo sy'n rhan o balans eu Rhwymedigaethau Cronfa Bensiwn o ganlyniad i'r pandemig COVID19

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
  Icon
  floods
  Text

  Aeth y Cyngor i gostau heb gyllideb o £0.25m yn ymwneud â'r llifogydd a'r difrod stormydd a achoswyd gan Storm Dennis yn ystod mis Chwefror 2020.

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar ogwr
  Icon
  certify
  Text

  Ardystiodd yr Archwilydd Cyffredinol ddatganiadau ariannol 2019-20 y Cyngor gyda barn archwilio ddiamod. Wrth wneud hynny tynnodd yr Archwilydd Cyffredinol sylw at bwyslais o fater o ran ansicrwydd materol oherwydd y pandemig mewn perthynas ag asedau eiddo o fewn y gronfa bensiwn.

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
  Icon
  floods
  Text

  Rhyddhaodd RhCT £1.5m o'r gronfa gyffredinol i roi cymorth i breswylwyr a busnesau a gafodd eu heffeithio. Roedd y llifogydd hefyd wedi niweidio rhai o Eiddo, Peiriannau ac Offer y Cyngor, ac roedd yr amcan-gost o’u adnewyddu yn y Datganiad Llywodraethu Blynyddol yn fwy na £60m.

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
  Icon
  covid-19
  Text

  Nid oeddem yn gallu cynnal ein harchwiliad ar safle'r Cyngor oherwydd pandemig Covid-19.  Dangosodd trafodaethau cynnar gyda'r tîm y gellid cynnal yr archwiliad o bell drwy ddefnyddio Microsoft Teams. Gan ddefnyddio'r feddawledd hwn, rydym wedi llwyddo i rannu ein sgrîn ac arsylwi aelodau'r tîm yn rhedeg adroddiadau ac anfon y rhain atom, yn union fel petawn yn ei arsylwi wrth estedd wrth ymyl yr unigolyn. 

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
  Icon
  covid-19
  Text

  Talodd y Cyngor £2.5m mewn grantiau busnes Covid-19 cyn 31 Mawrth 2020.

 • Cyngor Caerdydd
  Icon
  money
  Text

  Prynodd y Cyngor safle’r Red Dragon Centre gyda’r nod o adeiladu arena newydd i’r ddinas.

 • Cyngor Castell-Nedd Port Talbot
  Icon
  unqualified
  Text

  Cyhoeddodd yr Archwilydd Cyffredinol barn diamod o'i archwiliad o Gyngor Castell-Nedd Port Talbot.

 • Cyngor Ceredigion
  Icon
  money balance
  Text

  Mae gan y Cyngor ddull clir wrth reoli'n ariannol sy'n gweithio'n dda iddynt ac yn ei helpu i barhau'n gynaliadwy'n ariannol

 • Cyngor Dinas a Sir Abertawe
  Icon
  money balance
  Text

  Mae'r Cyngor yn parhau i wynebu her ariannol sylweddol ac angen cyflawni ei gynllun arbed ar y cyflymder a maint sydd ei hangen ar yr un pryd â rheoli gwariant gwasanaethau o fewn cyllidebau.

 • Cyngor Dinas Casnewydd
  Icon
  scrutiny
  Text

  Tynnodd tystysgrif archwilio'r Archwilydd Cyffredinol sylw at ansicrwydd a ddatgelwyd gan y Cyngor ynghylch prisio tir ac adeiladau, eiddo buddsoddi ac asedau'r gronfa bensiwn sy'n deillio o'r pandemig COVID-19.

 • Cyngor Gwynedd
  Icon
  inspire
  Text

  Derbyniodd y Cyngor £7.1 miliwn o gyllid grant ar gyfer ysgolion yr 21ain ganrif

 • Cyngor Sir Benfro
  Icon
  public bodies
  Text

  Mae’r Cyngor hefyd yn gyfrifol am baratoi cyfrifon blynyddol Ein Rhanbarth ar Waith (ERW) a dderbyniodd barn archwilio glân.

 • Cyngor Sir Ddinybch
  Icon
  surplus_deficits
  Text

  Mae'r Cyngor wedi cynnal safle ariannol cynaliadwy hyd yma ond bydd angen arnynt i barhau i weithredu arbedion er mwyn cyrraedd pwysau cyllidol a ddisgwylir. Mae'r Cyngor wedi adnabod arbedion cyllidebol o £4.4m ar gyfer y flwyddyn ariannol 2020/21 arhagamcanion ar gyfer blynyddoedd i ddod.

 • Cyngor Sir Fynwy
  Icon
  scrutiny
  Text

  Tynnodd tystysgrif archwilio'r Archwilydd Cyffredinol sylw at ansicrwydd a ddatgelwyd gan y Cyngor ynghylch prisio tir ac adeiladau, eiddo buddsoddi ac asedau'r gronfa bensiwn sy'n deillio o bandemig COVID-19.

 • Cyngor Sir Gaerfyrddin
  Icon
  money balance
  Text

  Mae'r Cyngor wedi cynnal sefyllfa ariannol gynaliadwy hyd yma ond bydd angen iddo barhau i gyflawni arbedion o ystyried y pwysau cyllidebol a ragwelir.

 • Cyngor Sir Powys
  Icon
  inspire
  Text

  Fel rhan o Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif agorodd y Cyngor adeilad newydd Ysgol Uwchradd Aberhonddu yn swyddogol. Cynllun gwerth £21m yw hwn a ariennir ar y cyd gan y Cyngor a Llywodraeth Cymru.

 • Cyngor Sir y Fflint
  Icon
  money
  Text

  Mae'r Cyngor wedi ymgymryd â £17.5m o fenthyca tymor hir o'r Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus yn ystod 2019-20 i ariannu cynlluniau gwariant cyfalaf.

 • Cyngor Sir Ynys Môn
  Icon
  magnifying glass
  Text

  Tynnodd barn yr Archwilydd Cyffredinol sylw at ansicrwydd posibl wrth brisio asedau eiddo, a hefyd asedau eiddo sy'n rhan o balans rhwymedigaeth y gronfa bensiwn, o ganlyniad i bandemig Covid-19.