• Beth sydd ynddo i chi

Beth sydd ynddo i chi

Byddwch yn cymryd rhan yn yr archwiliad o dros 800 o gyrff cyhoeddus ledled Cymru, gan sicrhau bod y gwaith a wnewch yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i ddinasyddion Cymru. Byddwch hefyd yn dysgu sut i sefydlu a chynnal perthynas waith dda yn fewnol ac yn allanol, wrth astudio ar gyfer eich cymhwyster cyfrifeg a chael eich cefnogi mewn rhaglen dysgu a datblygu lawn.

Mae pob elfen o archwiliad yn cyfrannu at y darlun mawr ac mae eich gwaith o ddydd i ddydd ar ein rhaglen i raddedigion yn chwarae rhan allweddol yn hynny.

Mae eich gyrfa fel archwilydd yn dechrau cyn gynted ag y byddwch yn ymuno â ni. Ochr yn ochr â'r hyfforddiant cymhwyster proffesiynol, byddwch yn ymuno â thimau archwilio ac yn cael profiad ymarferol gyda'n cleientiaid, gan weithio gyda nhw naill ai o'u swyddfeydd neu ar-lein, naill ai o gartref neu o un o'n swyddfeydd. Bydd angen i chi fod yn berson afaelgar a gwydn.

Byddwch yn cyflawni amrywiaeth o waith cyfrifon ariannol i wirio bod data'n gywir ac yn amlygu a chwestiynu unrhyw anghywirdebau drwy gyswllt rheolaidd â thimau Cyllid a gweithwyr proffesiynol eraill.

Mae ein rhaglen hyfforddi yn rhoi cyfle i chi weithio ar draws ystod eang o gleientiaid, gan gynnwys:

 • Llywodraeth Cymru a chyrff cysylltiedig a noddir
 • Byrddau iechyd
 • Awdurdodau lleol
 • Gwasanaeth Tân ac Achub

Byddwch hefyd yn ymwneud â gwaith ardystio grantiau, dadansoddeg data, llywodraethu a gwaith gwerth am arian.

Er bod ein sylfaen cleientiaid ledled Cymru, mae ein staff wedi'u lleoli mewn ardaloedd daearyddol (y De, Gogledd, a’r Gorllewin)  a disgwylir iddynt deithio i wahanol swyddfeydd cleientiaid ledled yr ardal ddaearyddol hon. Mae'n werth nodi, oherwydd y lledaeniad daearyddol hwn, efallai y bydd yn fuddiol i chi allu gyrru, gan wneud teithio rhwng cleientiaid yn fwy hygyrch. Fodd bynnag, os na allwch yrru neu os na allwch yrru oherwydd nam, byddwch yn cael ad-daliad am drefniadau teithio amgen.

Fel lle i weithio, rydyn ni ychydig yn wahanol.  Rydym wirioneddol yn poeni am ein pobl ac yn cynnig diwylliant croesawgar ac amgylchedd sy'n annog cydbwysedd cadarnhaol rhwng bywyd a gwaith.

Hefyd, byddwch yn mwynhau rhai manteision gwych ac yn gallu manteisio ar y cymorth, yr arweiniad a'r hyfforddiant i gyflawni eich holl nodau gyrfa tymor byr a thymor hir.

Byddwch yn rhan o dîm cefnogol a gyda'ch gilydd byddwch yn creu lle diogel lle gall pawb herio eu hunain a datblygu'n bersonol ac yn broffesiynol. Mae ein timau'n ymfalchïo yn eu gwaith ac yn gwybod bod cydweithio â'r tîm yn creu diwylliant lle mae pawb am wneud eu gorau i helpu pawb arall i lwyddo.

 Bydd y rhaglen hon yn eich helpu i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i gael effaith ar archwilio a chyda'r cyfle i gael secondiad allanol a rhaglen waith amrywiol ar draws gwasanaethau archwilio, byddwch yn profi ystod eang o gyfleoedd gwaith gan roi'r cymorth, yr anogaeth a'r cyfleoedd i chi dyfu'n bersonol ac yn broffesiynol.

 • Cyflog cychwynnol cystadleuol £26,059
 • Hyfforddiant cyfrifyddiaeth wedi’i dalu’n llawn gyda Sefydliad Cyfrifwyr Cymru a Lloegr (ICAEW)
 • Hyfforddiant cyfrifyddiaeth o’r safon uchaf gyda darparwr allanol, a chyfraddau llwyddo mewn arholiadau sy’n uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol 

 • Hyfforddiant a gyflwynir drwy raglen astudio rhyddhau o’r gwaith mewn bloc

 • Absenoldeb arholiadau wedi'i ariannu'n llawn
 • 33 diwrnod o wyliau blynyddol (ynghyd â gwyliau cyhoeddus)
 • Mynediad i Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil
 • Gweithio hyblyg gyda chymysgedd o waith cartref a swyddfa

Mae ymuno ag Archwilio Cymru yn golygu ymuno â sefydliad sydd yr un mor frwdfrydig am eich datblygiad ag yr ydych chi. Byddwch yn dechrau eich cymhwyster proffesiynol yn fuan ar ôl ymuno ac o fewn y misoedd cyntaf byddwch yn sefyll eich set gyntaf o arholiadau. Ni fyddwch yn mynd drwy hyn ar eich pen eich hun, byddwch yn astudio gyda gweddill eich carfan, gan adeiladu perthnasoedd a rhwydweithiau cryf ar hyd y ffordd. 

Gall astudio fod yn anodd, ond byddwn yn eich cefnogi drwyddo gyda chymorth ariannol llawn; rydym yn talu holl gostau aelodaeth myfyrwyr ICAEW, hyfforddiant, costau arholiadau a deunyddiau astudio; a mynediad at hyfforddiant o'r radd flaenaf.

Mae ein cyfradd pasio arholiadau yn uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol ar gyfer ICAEW, ac rydym wedi cael nifer o enillwyr gwobrau rhyngwladol!

Darganfyddwch sut brofiad yw gweithio yn Archwilio CymruDarllen mwy  
 • SWYDDI DDIWEDDARAF

  Peiriannydd TGCh
  Ynglŷn â'r swydd  Mae Archwilio Cymru yn bwriadu recriwtio peiriannydd cymorth TGCh (Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu)