Rydym yn ceisio barn ar Raglen Waith yr Archwilydd Cyffredinol

Rydym yn ceisio barn ar Raglen Waith yr Archwilydd Cyffredinol
08 Mawrth 2022
clipfwrdd

Helpwch i lunio ein harchwiliadau

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru yn ceisio eich barn ar ffurf ein Rhaglen Waith ar gyfer 2022-23 a thu hwnt.

Wrth inni ddechrau dod allan o'r pandemig, mae'n anochel y bydd ei effaith yn parhau i gael dylanwad sylweddol ar ein gwaith.

Mae llawer o'r heriau sy'n ein hwynebu yng Nghymru heddiw – mewn meysydd fel anghydraddoldeb, iechyd y cyhoedd, a'r argyfwng hinsawdd – yn gymhleth, yn gydgysylltiedig ac yn peri pryder i amrywiaeth o sefydliadau.

Nid yn unig yr ydym am ddatblygu rhaglen archwilio strategol, ddeinamig ac o ansawdd uchel, ond yr ydym am ysgogi dull wedi'i dargedu ac effeithiol o gyfathrebu a dylanwadu ar ein gwaith pwysig hefyd.

Caiff ein Rhaglen Waith ei llunio gan y themâu canlynol – sut mae gwasanaethau cyhoeddus yn gwella o'r pandemig; sut mae sefydliadau'n ymateb i fyd sy'n newid – yr argyfwng hinsawdd, mynd i'r afael ag anghydraddoldeb, rheoli cyfleoedd a risgiau wedi Brexit; a hefyd sut mae'r sector cyhoeddus yn ceisio trawsnewid y modd y darperir gwasanaethau.

Mae'n hanfodol bod ein ffocws archwilio yn esblygu i adlewyrchu sut mae gwasanaethau cyhoeddus yn trefnu eu hunain i ymateb i'r heriau sy'n ein hwynebu. Rydym yn bwriadu rhoi mwy o bwyslais yn ein cynnyrch archwilio ar adrodd thematig, cymariaethau ar draws cyrff a archwilir a nodi arfer da i ategu gwasanaethau cyhoeddus i wella.

Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol