Allech chi fod ein Brentis Gwyddor Data nesaf?

A yw data a dadansoddeg yn eich swyno? Ydych chi'n ddatryswr problemau uchelgeisiol? Hoffech chi ddysgu sut i godio?

Gweld mwy
Category
Article
Example image

O ymdrin â heriau wrth iddynt godi i ddiogelu at y dyfodol ...

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi galw am weledigaeth feiddgar ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru os yw am ddianc o duedd droellog o ymdrin â heriau wrth iddynt godi gan feddwl am y byrdymor i ddiogelu at y dyfodol a chynaliadwyedd hirdymor.

Gweld mwy
Article
Example image

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn gwneud cynnydd i s...

Ar ôl cyfnod o amhariad sylweddol yn ystod 2023, mae'r bwrdd mewn sefyllfa fwy sefydlog ac mae perthnasoedd gwaith ymhlith uwch arweinwyr yn fwy cadarnhaol yn gyffredinol.

Gweld mwy
Article
Example image

Rydym yn dathlu Wythnos Brentisiaethau yn Archwilio Cymru

Rydym wrth ein boddau i ddathlu Wythnos Prentisiaethau yma yn Archwilio Cymru.

Gweld mwy
Article
Example image

Mae Gwasanaeth Cynllunio Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn...

Canfu ein hadroddiad fod oedi parhaus wrth fabwysiadu dogfennau strategol allweddol wedi creu risgiau sylweddol i'r Cyngor.

Gweld mwy
Article
Example image

Mae cyfleoedd ar gael i Aelodau Anweithredol i Fwrdd Swyddfa...

Dwy swydd ar gael

Gweld mwy
Article
Example image

Gallai adfywio gael ei gynyddu’n sylweddol gyda dull mwy sys...

Mae ein hadroddiad yn canolbwyntio ar y rhwystrau niferus sy’n wynebu cynghorau a’u partneriaid, ond mae hefyd yn amlygu cyfleoedd i ddysgu o fannau eraill i helpu i oresgyn yr argyfwng tai trwy ddatblygu safleoedd nas defnyddir mewn modd cynaliadwy.

Gweld mwy
Article
Example image

Llongyfarchiadau i Dr Kathryn Chamberlain am ddyfarnu OBE yn...

Mae Archwilio Cymru yn estyn llongyfarchiadau i Gadeirydd Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru, Dr Kathryn Chamberlain, ar dderbyn Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig (OBE) yn Rhestr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd 2024.

Gweld mwy
Article
Example image

Defnyddia dy Gymraeg

Defnyddia dy Gymraeg yw ymgyrch Comisiynydd y Gymraeg sydd â'r nod o annog y cyhoedd i ddefnyddio'r Gymraeg yn eu bywydau bob dydd a rhoi cyfle i sefydliadau o bob math hyrwyddo eu gasanaethau Cymraeg.

Gweld mwy
Article
Example image

Ymunwch â'n tîm: Eich cyfle i arwain ym maes iechyd a diogel...

Ydych chi'n chwilio am her newydd? Edrychwch ddim pellach, gallai rôl ein Uwch Swyddog Iechyd, Diogelwch a Chyfleusterau fod yn iawn i chi.

Gweld mwy
Article
Example image

Rydym wedi cyhoeddi adroddiad ar gynnydd y Cyd-bwyllgorau Co...

Cyrff corfforedig newydd yw Cydbwyllgorau Corfforedig a chanddynt rai pwerau a dyletswyddau tebyg i gynghorau.

Gweld mwy
Article
Example image

Pryderon difrifol ynghylch trefniadau llywodraethu mewn pert...

Roedd cost y taliad setlo a ffioedd cyfreithiol ac ymgynghorol cysylltiedig yn agos at £750,000.

Gweld mwy
Article
Example image

Twyll mewn cyngor cymuned yn amlygu pwysigrwydd dilyn proses...

Wrth i fancio electronig ddod yn fwy cyffredin, rhaid i Gynghorau Cymuned fod â phrosesau seiberddiogelwch cadarn ar waith.

Gweld mwy
Article
Example image

Archwilio Cymru yn tynnu sylw at anghysonderau mewn ymatebio...

Nid oes gan yr un Awdurdod Tân ac Achub ddull cynhwysfawr o fesur effaith larymau tân ffug, er gwaethaf galwadau o'r fath yn cyfrif am oddeutu hanner y rhai a dderbyniwyd

Gweld mwy
Article
Example image

Rydym yn cyflogi! Ymunwch â'n tîm i helpu lunio'r dyfodol

Rydym am gyflogi Cyfarwyddwyr Archwilio (Cyfrifon),  i ymuno a ni yn Archwilio Cymru.

Gweld mwy
Article
Example image

Cynnydd a wnaed tuag at gyflawni ein blaenoriaethau

Rydym wedi cyhoeddi ein Hadroddiad Interim

Gweld mwy