Sut mae'r pandemig yn sbarduno arloesedd mewn archwilio

Sut mae'r pandemig yn sbarduno arloesedd mewn archwilio
13 Medi 2021
Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol

Archwilydd Cyffredinol yn myfyrio ar archwilio yn ystod pandemig COVID-19 gydag ACCA ac INTOSAI

Mae Cymdeithas Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA) a Sefydliad Rhyngwladol Sefydliadau Archwilio Goruchaf (INTOSAI) yn gweithio ar gynhyrchu nifer o adnoddau ynghylch archwilio cyllid brys ar gyfer COVID-19 [agorir mewn ffenestr newydd].

Mae'r Fenter TAI, a ddatblygwyd gan Fenter Ddatblygu INTOSAI, yn canolbwyntio ar bwysigrwydd Tryloywder, Atebolrwydd a Chynhwysoldeb wrth archwilio gwariant COVID-19.

Fel rhan o'r fenter hon mae sawl Archwilydd Cyffredinol wedi datblygu fideos o'u myfyrdodau ar archwilio yn ystod y pandemig.

Gweld fideo Adrian [yn agor mewn ffenestr newydd]

Yn ei fideo, soniodd Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru am ddatblygu ffyrdd newydd o weithio, fel ein prosiect dysgu COVID-19 a oedd yn cynnwys defnyddio ein safle unigryw ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru i ddal a rhannu dysgu ac arfer da mewn amser real. Soniodd am sut ymatebodd timau archwilio i'r her a pharhau i gynhyrchu archwiliadau o ansawdd, gyda lefel o hyblygrwydd wrth i bawb addasu i'r sefyllfa ar lefel gwaith a phersonol.

Soniodd yr Archwilydd Cyffredinol hefyd am ei allu i gymryd golwg gyfannol ar y sector cyhoeddus datganoledig yng Nghymru, a ddaeth i'r amlwg yn ein hadroddiad ar y rhaglen Profi, Olrhain, Diogelu yng Nghymru. Defnyddiodd ein hadroddiad wybodaeth gan fyrddau iechyd lleol, awdurdodau lleol, Llywodraeth Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Gwasanaeth Gwybodeg Arbenigol y GIG.

Esboniodd Adrian sut rydym i gyd yn gwella o dair argyfwng ar hyn o bryd – iechyd y cyhoedd, yr economi a'r amgylchedd – ac wrth edrych i’r dyfodol, pwysleisiodd bwysigrwydd canolbwyntio ar yr egwyddor datblygu cynaliadwy yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol wrth i Gymru geisio gwella o'r pandemig. 

Gan fyfyrio ar yr hyn rydym wedi'i ddysgu o archwilio yn y pandemig, a'r ffyrdd yr oedd trefniadau llywodraethu'n ystwytho mewn ymateb i'r pandemig, pwysleisiodd yr Archwilydd Cyffredinol sut y bydd tair elfen ein huchelgeisiau yn Archwilio Cymru – i roi sicrwydd, egluro ac ysbrydoli – wrth gydweithio yn ein galluogi i sicrhau'r cydbwysedd cywir rhwng parhau i ddwyn cyrff cyhoeddus i gyfrif tra'n gwella ein gallu i ddarparu ffyrdd newydd ac arloesol o weithio.

Roeddwn wrth fy modd o gael fy ngofyn i gymryd rhan yn y fenter ryngwladol hon. Wrth i wledydd ledled y byd fynd i'r afael â'r un heriau, mae angen i ni fel sefydliadau archwilio ddysgu oddi wrth ei gilydd a chymhwyso'r arfer da a rennir i gefnogi ein priod gymdeithasau i wella o effeithiau dinistriol y pandemig hwn.

Soniodd Adrian am ei gysylltiad â'r fenter gydag ACCA ac INTOSAI

Cylchgrawn Cyfrifeg a Busnes (AB Magazine) – rhifyn Medi 2021

Ymunodd Adrian â Stephen Boyle, Archwilydd Cyffredinol yr Alban ar gyfer darn yn y cylchgrawn yn trafod eu profiadau amrywiol o COVID-19.

Cyfeiriodd yr archwilydd cyffredinol at sut yr oeddent mewn cysylltiad â'r holl gyrff y maent yn eu harchwilio yn ystod y pandemig, a bod yn hyblygrwydd ar gyfer terfynau amser. Ond nid oedd modd trafod addasu ansawdd.

Ar gyfer Archwilio Cymru, esboniodd Adrian sut y gwnaethom ddatblygu prosiect dysgu COVID-19 a oedd yn ychwanegu gwerth at yr ymdrech genedlaethol yn ystod y pandemig drwy adrodd ar arfer da wrth iddo ddigwydd bron.

O ran amgylcheddau gwaith, esboniodd Adrian sut 'mae'n ymwneud â dod o hyd i gydbwysedd – rydym am gadw rhywfaint o'r hyblygrwydd ond dod â rhai o'r amgylcheddau cymdeithasol a hyfforddiant yn ôl.'

Darllenwch yr erthygl yn llawn ar wefan AB Magazine [agorir mewn ffenest newydd].