Cynllun Blynyddol 2021-22

Rhoi gwybod am ddelwedd clawr
Cynllun Blynyddol 2021-22
01 Ebrill 2021

Mae ein Cynllun Blynyddol yn cwmpasu'r cyfnod rhwng 1 Ebrill 2021 a 31 Mawrth 2022 ac mae'n cynnwys gwybodaeth ychwanegol am ein huchelgeisiau tymor hwy a'n dangosyddion perfformiad allweddol.

Yn ein Cynllun Blynyddol, mae'r Archwilydd Cyffredinol a Chadeirydd y Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru’n amlinellu ein blaenoriaethau ar gyfer y 12 mis nesaf.

Ychydig amdanom ni

Ar ran pobl Cymru, ac yn gwbl annibynnol ar y llywodraeth, rydym yn archwilio gwariant cyhoeddus ac yn nodi ffyrdd o wella gwasanaethau cyhoeddus.

Rydym yn archwilio oddeutu £21 biliwn o incwm a gwariant, sydd dros chwarter cynnyrch domestig gros Cymru. Yn gynyddol, rydym yn ystyried stiwardiaeth adnoddau dynol a naturiol ochr yn ochr â'n hystyriaeth o adnoddau ariannol a'r ffordd y mae cyrff cyhoeddus yn cyfrif am eu defnydd.

Chwarae ein rhan yn y frwydr yn erbyn COVID-19

Wrth i'r sector cyhoeddus yng Nghymru barhau i fynd i'r afael ag effaith COVID-19, mae'r ddogfen hon yn amlinellu ein blaenoriaethau ar gyfer y 12 mis nesaf, o ran ein gwaith archwilio a sut rydym yn rhedeg y busnes.

Mae archwilio’n chwarae rhan hanfodol wrth roi'r wybodaeth a'r sicrwydd sydd eu hangen ar y cyhoedd, gwleidyddion, llunwyr penderfyniadau a dylanwadwyr ynlŷn â pha mor dda y mae arian cyhoeddus yn cael ei wario. Mae hyn hyd yn oed yn bwysicach yn yr amseroedd rhyfedd hyn gan ein bod yn gweld pwysau enfawr ar wasanaethau cyhoeddus a bydd ein rhaglen gwaith archwilio yn adlewyrchu hyn.

Er bod cyflwyno'r rhaglen frechu yn rhoi gobaith i ni am rywfaint o olau ym mhen draw’r twnnel, rydym yn ymwybodol bod y pwysau’n eithriadol ar hyn o bryd a rhaid blaenoriaethu gwasanaethau rheng flaen. O'r herwydd, byddwn yn cadw rhywfaint o hyblygrwydd yn ein rhaglenni gwaith 2021-22 ac yn rhannu arfer da i alluogi hyn ac i ganiatáu i ni ymateb i ddatblygiadau sy'n dod i’r amlwg.

Beth sy'n dylanwadu ar y ffordd rydyn ni'n cyflawni ein huchelgeisiau?

Sut rydyn ni'n mesur ein perfformiad?

Yn ystod 2021, rydym yn bwriadu cynnal adolygiad pellach o'n cyfres o ddangosyddion perfformiad allweddol, fel rhan o asesiad ehangach o'r cynnydd a wnaed tuag at gyflawni'r uchelgeisiau a nodwyd yn ein Cynllun Blynyddol 2019-20. Bydd yr asesiad hwn yn helpu i lywio cynnwys ein Cynllun Blynyddol 2022-23 ac egluro ein gweledigaeth strategol ar gyfer Archwilio Cymru am y pum mlynedd nesaf.

Related News

Archwilio yn chwarae rôl hollbwysig yn y sector cyhoeddus nawr yn fwy na erioed

We'd like your feedback