Potensial i arbed arian wedi’i amlygu gan astudiaeth beilot paru data ein fferylliaeth gymunedol.

Heddiw, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi rhannu canlyniadau prosiect peilot data fferylliaeth gymunedol y mae Archwilio Cymru wedi’i gynnal, gan weithio gyda Gwasanaeth Atal Twyll GIG Cymru.

Gweld mwy
Category
Article
Example image

Diwylliant perfformiad corfforaethol Cyngor Ceredigion yn 'h...

Daw adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Archwilydd Cyffredinol Cymru ar Gyngor Sir Ceredigion i’r casgliad fod gan y Cyngor arweinyddiaeth gref a chlir

Gweld mwy
Article
Example image

Cynghorau Tref A Chymuned Ddim yn gwneud digon i wella trefn...

Angen mynd i’r afael â gwendidau systemig ar fyrder, dywed Archwilydd Cyffredinol Cymru

Gweld mwy
Article
Example image

GIG Cymru yn mantoli'r gyllideb yn 2013-14 er gwaethaf perff...

Dengys ein hadroddiad fod rheolaeth ariannol yn gwella. Serch hynny, gorwariodd rhai o gyrff y GIG, cymysg oedd perfformiad gwasanaethau ac mae heriau mawr i ddod o hyd.

Gweld mwy
Article
Example image

Yr Un Darlun: Gwahanol Lensys

Arweinwyr gwasanaethau cyhoeddus a dinasyddion yn dod ynghyd ar gyfer cynhadledd bwysig i drafod yr hyn y mae gwaith adolygu allanol yn ei ddweud am wasanaethau yng Nghymru.

Gweld mwy
Article
Example image

Gwasanaethau iechyd yr amgylchedd o dan bwysau cynyddol

Ein hadroddiad yn canfod nad yw gwasanaethau’n trawsnewid er mwyn diogelu’r amgylchedd a’r cyhoedd yn y dyfodol.

Gweld mwy
Article
Example image

Archwilydd Penodedig yn tynnu hysbysiad ymgynghorol Cyngor S...

Cytundeb setlo diwygiedig gyda’r Prif Weithredwr yn diddymu’r ‘gwariant anghyfreithlon’ 

Gweld mwy
Article
Example image

Chwilio am y genhedlaeth nesaf o archwilwyr proffesiynol

Diddordeb mewn ymgeisio i fod yn rhan o’n Rhaglen Archwilwyr dan Hyfforddiant 2015?

Gweld mwy
Article
Example image

Cyrff archwilio yn uno i gynhyrchu canllaw arfer da ar gyfer...

Mae canllaw arfer da ar gyfer gweithwyr a chyflogwyr y sector cyhoeddus wedi’i gynhyrchu ar y cyd gan bedair prif asiantaeth archwilio'r DU, gan gynnwys Swyddfa Archwilio Cymru.

Gweld mwy
Article
Example image

Heriau mawr o hyd i Fwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg

“Mae angen gwelliannau sylweddol mewn sawl maes,” yn ôl adolygiad ar y cyd o'r trefniadau llywodraethu ansawdd.

Gweld mwy