Cyhoeddiadau

Mynediad i’n holl adroddiadau archwilio a dogfennau perthnasol.

Cyhoeddiad diweddaraf

‘Gwella ein Perfformiad’ - Mynd i’r Afael â Thwyll yng Nghymru

Mae’r symiau a gollir yn flynyddol yng Nghymru oherwydd twyll yn sylweddol.

 • Cyngor Caerdydd – Adolygiad dilynol o drefniadau corfforaethol ar gyfer diogelu plant

  Diben yr adolygiad dilynol hwn oedd ceisio sicrwydd bod gan y Cyngor drefniadau corfforaethol effeithiol i ddiogelu plant.

  Local Reports
  Local Government
  Health and social care
 • Cyngor Bro Morgannwg – Archwiliad Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

  Fe archwiliom ni i ba raddau y mae’r Cyngor yn gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth gyflawni’r rhaglen adfywio yn y Barri ac...

  Local Reports
  Local Government
 • Cyngor Bro Morgannwg – Adolygiad dilynol o’r trefniadau corfforaethol ar gyfer diogelu plant

  A yw’r Cyngor wedi gweithredu ar yr argymhellion a’r cynigion ar gyfer gwella a geir yn adroddiadau cenedlaethol a lleol yr Archwilydd Cyffredinol...

  Local Reports
  Local Government
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Adolygiad o Wasanaethau Hamdden

  Ceisiodd ein hadolygiad ateb y cwestiwn: a ellir gwella trefniadau ar gyfer darparu gwasanaethau hamdden?

  Local Reports
  Local Government
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot – Archwiliad Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

  Archwiliwyd i ba raddau y mae’r Cyngor yn gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy yn ei waith gyda phartneriaid i sicrhau bod cymorth...

  Local Reports
  Local Government
 • Adroddiad Cydraddoldeb 2018-19

  Eisiau gwybod am ein hymrwymiadau i ddarparu amgylchedd gwaith sy’n gwerthfawrogi amrywiaeth yr holl bobl?

  Our Plans and Accounts
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen – Adolygiad o drefniadau llywodraethu Rhaglen Drawsnewid y Cyngor (T22)

  Ceisiodd ein hadolygiad ateb y cwestiwn: A yw trefniadau llywodraethu’r Cyngor ar gyfer y Rhaglen T22 yn cefnogi cyflawniad Cynllun Corfforaethol...

  Local Reports
  Local Government
 • Cyngor Sir Caerfyrddin – Arolwg o Drefniadau Rheoli Risg

  Roedd ein harolwg yn ceisio ateb y cwestiwn: A yw trefniadau rheoli risg y Cyngor yn effeithiol?

  Local Reports
  Local Government
 • Cyngor Dinas Casnewydd – Adroddiad Gwella Blynyddol: 2018-19

  Nodir y gwaith a wnaed ers yr adroddiad gwella blynyddol diwethaf, gan gynnwys y rheoleiddwyr perthnasol, yn yr adroddiad hwn.

  Annual Reports
  Local Government
 • Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre – Adolygiad dilynol o godio clinigol

  Gwnaeth yr adroddiad archwilio’r cynnydd a wnaed o ran mynd i’r afael â’r argymhellion a nodwyd yn yr Adolygiad o Godio Clinigol yn 2014

  Local Reports
  Health
  Health and social care

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.