Cyhoeddiadau

Mynediad i’n holl adroddiadau archwilio a dogfennau perthnasol.

Cyhoeddiad diweddaraf

‘Gwella ein Perfformiad’ - Mynd i’r Afael â Thwyll yng Nghymru

Mae’r symiau a gollir yn flynyddol yng Nghymru oherwydd twyll yn sylweddol.

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Adolygiad dilynol o drefniadau corfforaethol ar gyfer diogelu

  Roedd yr adolygiad dilynol hwn yn ceisio sicrwydd bod gan y Cyngor drefniadau corfforaethol effeithiol ar waith ar gyfer diogelu plant.

  Local Reports
  Local Government
  Health and social care
 • Y ‘drws blaen’ i ofal cymdeithasol i oedolion

  Mae cynghorau yn atal y galw am ofal cymdeithasol, ond nid yw gwybodaeth, cyngor a chymorth yn effeithiol yn gyson.

  Data tools, National Reports
  Local Government
  Health and social care
 • Cyngor Caerdydd – Archwilia Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

  Archwiliwyd i ba raddau y mae'r Cyngor yn gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth ddatblygu a lansio gweledigaeth newydd ar gyfer...

  Local Reports
  Local Government
  Health and social care
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Adolygiad Dilynol o’r Trefniadau i Gynllunio Arbedion

  Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: A yw’r Cyngor wedi rhoi sylw effeithiol i gynigion gwella adroddiad mis Mawrth 2017 am Gynllunio...

  Local Reports
  Local Government
  Finance
 • Cyngor Sir Gaerfyrddin – Adroddiad Gwella Blynyddol: 2018-19

  Nodir y gwaith a wnaed ers yr adroddiad gwella blynyddol diwethaf, gan gynnwys y rheoleiddwyr perthnasol, yn yr adroddiad hwn.

  Local Reports
  Local Government
  Finance
 • Cyngor Sir Ddinbych – Adolygiad o Drefniadau Corfforaethol ar gyfer Diogelu

  Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: A yw trefniadau llywodraethu a rheoli’r Cyngor yn darparu sicrwydd bod plant ac oedolion yn cael...

  Local Reports
  Local Government
  Health and social care
 • Cyngor Gwynedd – Adroddiad Gwella Blynyddol: 2018-19

  Nodir y gwaith a wnaed ers yr adroddiad gwella blynyddol diwethaf, gan gynnwys y rheoleiddwyr perthnasol, yn yr adroddiad hwn.

  Local Reports
  Local Government
  Finance
 • Cyngor Gwynedd – Archwiliad Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

  Archwiliasom y graddau y mae'r Cyngor yn gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy i sefydlu gwasanaeth ieuenctid newydd ar draws...

  Local Reports
  Local Government
  Health and social care
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Archwiliad Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

  Fe wnaethom archwilio i ba raddau y mae’r Cyngor yn gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth wneud i sgiliau weithio i Ferthyr...

  Local Reports
  Local Government
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Safbwynt Defnyddwyr Gwasanaethau ar Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl

  Gwnaeth yr adolygiad ganolbwyntio yn bennaf ar brofiad defnyddwyr gwasanaethau o'r broses addasiadau tai / grantiau cyfleusterau i'r anabl, ond fe...

  Local Reports
  Local Government

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.