PODLEDIAD: O 'Ddiffodd tân' i Ffocysu ar y Dyfodol

Gwrandewch ar ein podlediad newydd ar gaffael, 'ymladd tân' a rôl y trydydd sector wrth ymateb i angen lleol.

Gweld mwy
Category
Article
Example image

Angen strategaeth gweithlu hirdymor i reoli pwysau staffio L...

Mae mesurau tymor byr wedi helpu i reoli Brexit a phandemig COVID-19, ond mae prinder staff wedi oedi rhai prosiectau a rhaglenni.

Gweld mwy
Article
Example image

Uchelgeisiau Archwilio Cymru ar gyfer cydraddoldeb, amrywiae...

Mae ein Hamcanion Cydraddoldeb Strategol newydd yn dangos cynnydd hyd yma a sut rydym yn bwriadu gwneud mwy.

Gweld mwy
Article
Example image

Parhau i ymateb COVID-19 ochr yn ochr â'r galw cynyddol am g...

Mae ein hadnodd data'n dangos effaith y pandemig ar gyllid y GIG a chyflwr ariannol presennol cyrff y GIG

Gweld mwy
Article
Example image

Mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi barn amodol ar gy...

Heddiw cyhoeddwyd cyfrifon Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 2021-22, maent yn dangos darlun o gynnydd mewn gwario ond gyda'r amod nad yw meysydd gwariant sylweddol efallai'n gywir.

Gweld mwy
Article
Example image

Archwilio Cymru yn cyflogi ar gyfer dwy swydd newydd

Mae Archwilio Cymru wrthi'n chwilio am Gyfarwyddwr Archwilio (Cyfrifon) ac Uwch Swyddog Cofnodion a Phrosiectau i ymuno â'n timau

Gweld mwy
Article
Example image

Methiannau llywodraethu a rheolaeth ariannol difrifol wedi’...

Canfod llywodraethu a rheolaeth ariannol gwael dros gyfnod hir o amser yng Nghyngor Tref Maesteg.

Gweld mwy
Article
Example image

Cyfleoedd ar gael ar Fwrdd Swyddfa Archwilio Cymru

Mae'r Senedd yn chwilio ar hyn o bryd am ddau Aelod Anweithredol a Chadeirydd i ymuno â Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru.

Os byddant yn llwyddiannus, bydd ymgeiswyr yn rhan o'r Bwrdd a fydd yn gyfrifol am gyfeiriad strategol Swyddfa Archwilio Cymru ac am sicrhau bod y sefydliad yn cael ei reoli’n effeithlon ac yn gost-effeithiol.

Caiff y Cadeirydd ei benodi gan Aelodau Anweithredol Swyddfa Archwilio Cymru, felly fe gaiff ei benodi'n Aelod Anweithredol o'r Bwrdd i ddechrau.

Mae'r Bwrdd yn cynnwys:

  • Pum aelod anweithredol (gan gynnwys y Cadeirydd)
  • Archwilydd Cyffredinol Cymru
  • Tri chyflogydd Swyddfa Archwilio Cymru

Canfuwch fwy

Swnio fel rhywbeth y byddai gennych ddiddordeb ynddo?

Edrychwch ar wefan y Senedd [yn agor mewn ffenest newydd] i ganfod mwy.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 16 Medi 2022

Gweld mwy
Article
Example image

Angen mwy o weithredu ar newid hinsawdd gan y sector cyhoedd...

Mae adroddiad newydd yn darparu tystiolaeth bod angen cynnydd cyflymach ar ddatgarboneiddio

Gweld mwy
Article
Example image

Blwyddyn heriol a llwyddiannus i Archwilio Cymru

Gan ddefnyddio trefniadau gweithio hyblyg, llwyddom i gyflawni rhaglen waith lawn ar gyfer 2021-22.   

Gweld mwy
Article
Example image

Ansicrwydd y bydd yr uchelgais ar gyfer sector cyhoeddus ser...

Adroddiad yn galw am arweiniad cryfach gan y sector cyhoeddus ar leihau allyriadau carbon yng Nghymru

Gweld mwy
Article
Example image

Her i Barciau Cenedlaethol yng Nghymru gydbwyso annog twrist...

Darllenwch fwy yn ein gwaith diweddaraf ar Barciau Cenedlaethol

Gweld mwy
Article
Example image

Pam a sut y rhoddodd Llywodraeth Cymru gymorth ychwanegol i'...

Mae ein memorandum yn canolbwyntio ar y £41.79 miliwn a ddyrannwyd gan Lywodraeth Cymru drwy ei Chronfa Ymateb COVID-19 Trydydd Sector yn ystod 2020-21 a 2021-22. 

Gweld mwy