Fe wnaeth Llywodraeth Cymru weithio’n dda gyda phartneriaid mewn amgylchiadau anodd i letya a chefnogi Wcreiniaid a oedd yn ffoi rhag y rhyfel

Ie
Dydd Mawrth, Medi 12, 2023 - 16:41
More arrivals than expected through the Welsh Government’s super sponsor scheme and over optimism about how long those arriving would stay in their initial accommodation, led to higher costs.

Paned a Sgwrs - CEIC

Ie
Dydd Mawrth, Medi 12, 2023 - 16:41

Ydych chi'n ymwybodol o'r Economi Gylchol, ond eisiau dysgu mwy?

Os felly, mae gennym ni rywbeth difyr gyda rhywun difyr i chi!

Bydd Jill Davies o Gymunedau Arloesi'r Economi Gylchol (CEIC) yn cyflwyno gwaith CEIC dros y blynyddoedd diwethaf ble maent wedi bod yn datblygu sgiliau a gwybodaeth arloesi ymysg busnesau Cymreig er mwyn cefnogi twf gwyrdd a dyfodol cynaliadwy i Gymru.

Archwilydd Cyfrifon (Wrth Gefn)

Ie
Dydd Mawrth, Medi 12, 2023 - 16:41

Ein swydd yn Archwilio Cymru yw archwilio sut mae cyrff cyhoeddus yn rheoli ac yn gwario arian cyhoeddus, gan gynnwys sut y maent yn sicrhau gwerth wrth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus. 

Ein nod yw i:

Offeryn Data Cyllid GIG Cymru

Ie
Dydd Mawrth, Medi 12, 2023 - 16:41

Mwy am ein hofferyn data

Cymerwyd y data a ddefnyddir yn yr offeryn o gyllidebau Llywodraeth Cymru, datganiadau ariannol gan gyrff y GIG a archwiliwyd yn annibynnol ac o gyflwyniadau data ariannol misol gan gyrff y GIG i Lywodraeth Cymru.

Mae ein dull data'n dangos cyllid saith bwrdd iechyd, tair ymddiriedolaeth GIG, a dau awdurdod iechyd strategol yng Nghymru.

Mae ein hofferyn rhyngweithiol yn eich galluogi i edrych ar dueddiadau yng nghyllid y GIG hyd at 31 Mawrth 2023 ar gyfer Cymru gyfan ac ar gyrff iechyd unigol.

Cynaliadwyedd Ariannol

Ie
Dydd Mawrth, Medi 12, 2023 - 16:41

Rydym yn cyhoeddi'r data hwn wedi gwaith cenedlaethol a lleol a wnaed gennym yn ystod 2020-21. 

Gobeithiwn y bydd yr offeryn yn helpu i adrodd peth o stori cyllid llywodraeth leol ac yn ddefnyddiol i unrhyw un sydd am ddeall ychydig mwy am sefyllfa cyrff unigol a'r sector llywodraeth leol yn gyffredinol. 

Dyma'r tro cyntaf i ni gasglu'r data hwn o gyfrifon, a byddwn yn parhau i ddiweddaru'r offeryn ar ôl cwblhau ein gwaith archwilio cyfrifon bob blwyddyn.