Good Practice

Speech bubbles
Dyfodol Gwaith: Rhannu profiadau o Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
 • Darlun yn dangos tref Gymreig 'stylised'. Mae'n cynnwys tai, busnesau a thrafnidiaeth ar ffurf beics a bysus yn ogystal a chyfeiriadau at goed a mynyddoedd a chefn gwlad.
  Rhan 2 - Eich Tref, Eich Dyfodol

  Recordiad o'r digwyddiad arlein Rhan 2 - Eich tref, Eich Dyfodol a gynhaliwyd ar Fedir' 2il 2021. Wedi eu cynnwys hefyd mae'r sleidiau a gyflwynwyd yn ystod y digwyddid. 

 • Digital
  Eich Tref, Eich Dyfodol - Digwyddiad Adfywio Canol Trefi

  Recordiadau o'r cyflwyniadau o'r digwyddiad arlein a gynhaliwyd ar Fai 2fed 2021, yn ogystal a'r sleidiau a dolenni defnyddiol.

 • Strategaeth Ddynamig
  Strategaeth Ddynamig

  Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym i gyd wedi gweld llawer iawn o newid ac ansicrwydd. Bu'n rhaid i arweinwyr o bob rhan o wasanaethau cyhoeddus wneud penderfyniadau cyflym ac anodd mewn sefyllfa sy'n newid yn gyflym.

Yn dangos @diwedd yr @holl Adnoddau
 • Speech bubbles
  Dyfodol Gwaith: Rhannu profiadau o Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
 • Darlun yn dangos tref Gymreig 'stylised'. Mae'n cynnwys tai, busnesau a thrafnidiaeth ar ffurf beics a bysus yn ogystal a chyfeiriadau at goed a mynyddoedd a chefn gwlad.
  Rhan 2 - Eich Tref, Eich Dyfodol
  Recordiad o'r digwyddiad arlein Rhan 2 - Eich tref, Eich Dyfodol a gynhaliwyd ar Fedir' 2il 2021. Wedi eu cynnwys hefyd mae'r sleidiau a…
 • Digital
  Eich Tref, Eich Dyfodol - Digwyddiad Adfywio Canol Trefi
  Recordiadau o'r cyflwyniadau o'r digwyddiad arlein a gynhaliwyd ar Fai 2fed 2021, yn ogystal a'r sleidiau a dolenni defnyddiol.
 • Strategaeth Ddynamig
  Strategaeth Ddynamig
  Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym i gyd wedi gweld llawer iawn o newid ac ansicrwydd. Bu'n rhaid i arweinwyr o bob rhan o wasanaethau…
 • governance
  Trefniadau Archwilio ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru yn y Dyfodol
  Ym mis Ionawr 2020, ymgynghorwyd ar y newidiadau arfaethedig i'r trefniadau archwilio ar gyfer cynghorau cymuned a thref. Gwnaed y cynigion…
 • digital
  Seiber-gadernid yng Nghymru
  Mae'r byd modern yn dibynnu fwyfwy ar dechnoleg ddigidol. Mae faint o ddata sy'n cael ei storio gan gyrff cyhoeddus yn tyfu, ac yn gynyddol…
 • Mental health and wellbeing during COVID-19
  Iechyd meddwl a lles yn ystod COVID-19
  Mae'n anochel bod y pandemig Coronafeirws wedi cael effaith ar les meddyliol llawer o bobl i raddau amrywiol. O weithwyr iechyd a gofal…
 • digital
  Sut mae technoleg yn galluogi gweithio'n gydweithredol ar draws gwasanaethau cyhoeddus
  Gwnaeth y seminar hon hefyd rannu enghreifftiau o sefydliadau sy’n gwneud y mwyaf o ddefnydd o dechnolegau digidol, sy’n eu galluogi i…
 • governance
  Gweminar: Trefniadau archwiliad mewnol mewn cynghorau tref a chymuned
  Roedd y gweminar hon yn gyfle gwych i gynghorau ddod ynghyd naill ai fel unigolion neu mewn grwpiau i geisio eglurder ar y pwyntiau fydd…
 • aaa
  Gweminar: Diogelu gwasanaethau cyhoeddus ar gyfer y dyfodol
  Gwnaethom drafod sut y mae'n rhaid i wneuthurwyr penderfyniadau strategol a gweithredol gydbwyso anghenion heddiw gydag anghenion yfory.…
 • People
  Gwireddu Cymru Gydradd
  Gan iddi fod astudiaeth Cymru gyfan, nid yw’r ffocws wedi ei bennu eto – bydd yn dilyn yn gynnar yn y gwanwyn, gan adrodd yn 2021 gyda…
 • Services
  Ymagweddau arloesol tuag at wasanaethau cyhoeddus mewn cymunedau gwledig
  Mae'r seminar wedi'i seilio ar 7 nod Llesiant y Ddeddf Goruchwyliaeth Ariannol ac mae wedi'i dargedu at yr HOLL wasanaethau cyhoeddus yng…
 • Finance
  Gweithio mewn partneriaeth i frwydro yn erbyn twyll
  Gwnaethom rannu technegau archwilio, deallusrwydd a defnydd dadansoddeg data er mwyn atal a darganfod twyll. Roedd wedi ei chreu ar gyfer…
 • governance
  Gweminar: Paratoadau yng Nghymru am Brexit ‘heb gytundeb’
  Cynhaliwyd y digwyddiad hwn mewn partneriaeth â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Ffederasiwn GIG Cymru.
 • digital
  Gweminar: Gadewch i ni siarad am ddiogelwch seiber
  Roedd y weminar hon yn berthnasol i’r rhai sydd â phrif gyfrifoldebau llywodraethiant a sicrwydd ar lefel fwrdd i alluogi Gwasanaethau…
 • People
  Cefnogi pobl yn eu cymunedau: Lleihau derbyniadau diangen i’r ysbyty
  Amlygwyd prosiectau partneriaeth cadarnhaol yn y seminar hon, sydd wedi cefnogi unigolion i barhau mewn iechyd da ac osgoi’r angen i fynd i…
 • Services
  Pobl ifanc yn dylanwadu ar benderfyniadau ynghylch yr hyn sy'n bwysig iddyn nhw
  Mae'r Gyfnewidfa Arfer Da yn cynnal digwyddiad mewn partneriaeth ag Arolygu Cymru a Chomisiynydd Plant Cymru ddigwyddiad a oedd yn amlygu'r…
 • aaa
  Arwain sefydliadau ar adeg anodd
  Cynhaliodd Swyddfa Archwilio Cymru seminar gyda'r Athro Dave Snowden, fel rhan o'u hymroddiad i gefnogi cyfnewid gwyboadeth ac i ddod ag…
 • Services
  Seminar ar Fil Cenedlaethau'r Dyfodol
  Roedd y seminar yma yn helpu sector cyhoeddus Cymru i baratoi ar gyfer Bil Cenedlaethau'r Dyfodol.  
 • People
  A all yr Economi Gymdeithasol ein hachub?
  Cynhaliodd y Gyfnewidfa Arfer Da gweminar gyda chynulleidfa fyw lle'r oedd Chris Bolton ein hunain yn rhannu dysgu oddi wrth ei…

Fe wnawn hyn drwy gynnal digwyddiadau dysgu ar y cyd, gweminarau a phodlediadau.

Maent yn galluogi mynychwyr i rannu a dysgu o'i gilydd:

 • ar y dydd
 • arlein dros gyfryngau cymdeithasol
 • trwy parhau â thrafodaethau ar ôl y digwyddiad, a
 • trwy gael mynediad at ein allbynnau o'r digwyddiad a chanllawiau.

Mae ein rhaglen o ddysgu ar y cyd yn canolbwyntio ar faterion sy'n gyffredin ar draws y gwasanaethau cyhoeddus. Mae'r pynciau yma yn cyd-fynd â nifer o'n hastudiaethau ac yn cyfrannu at amcanion strategol ein sefydliad. 

Maent hefyd yn gweithio ar sail dulliau gweithio a nodau'r Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 [agorir mewn ffenestr newydd]Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 [agorir mewn ffenestr newydd]Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 [agorir mewn ffenestr newydd].

Rydym yn cydnabod bod sefydliadau mewn camau gwahanol o gynllunio a chyflawni gwasanaethau cyhoeddus. Mae hyn yn ffocws pwysig i'n digwyddiadau. 

Credwn mewn addasu nid mabwysiadu - does dim rhaid ail-ddyfeisio'r olwyn, ond ynyr un modd, nid yw un maint yn addas i bawb. 

Gweld hefyd: Digwyddiadau'r dyfodol