Croeso i’n wythnos arlein o ddysgu, syniadau ac arfer da.

Yn ystod yr wythnos, byddwn yn rhannu nifer o adnoddau gan gynnwys cyfweliadau fideo wedi eu recordio yn barod, podlediadau wedi eu recordio gyda chydweithwyr ar draws gwasanaethau cyhoeddus Cymru yn ogystal a blogiau ac adnoddau defnyddiol eraill.

Byddwn yn ymdrin ag ystod o themâu yn ystod yr wythnos:

 • Rôl cymunedau yn ystod COVID-19
 • Llywodraethu Argyfwng
 • Strategaeth Ddeinamig
 • Effaith COVID-19 ar y gweithlu
 • Cyfathrebu ac ymgysylltu

Gwneud synnwyr o argyfwng: Dysgu o Bandemig COVID-19

Rôl cymunedau yn ystod COVID-19

Fideos

Blogs

Proses ddwy ffordd yw gwirfoddoli, sy’n gwneud gwahaniaeth i bawb sy’n gysylltiedig â hi
Cynnal ymdrechion gwirfoddoli yn ystod COVID-19
Llywodraethu Argyfwng

Videos

Blogs

Democratiaeth cynghorau lleol – llacio’r cyfyngiadau
Mae llawer mwy o wasanaethau'n symud ar-lein, ond a yw pawb yn teithio ar yr un cyflymder?
Strategaeth Ddeinamig

Fideos

Blogs

Dawnsio i guriad newydd: ymateb nesa’r gwasanaethau cyhoeddus i COVID-19
Gwersi rhyngwladol i gyrff cyhoeddus Cymru wrth ymateb i COVID-19 ac adfer o hynny
Ei Wneud yn Wahanol, Ei Wneud yn Iawn
Rhan 1: COVID-19, catalydd ar gyfer newid cadarnhaol?
Rhan 2: COVID-19, catalydd ar gyfer newid cadarnhaol?
Cyfathrebu ac ymgysylltu

Fideos

Blogs

Clwy'r Traed a'r Genau 2001 yn erbyn COVID-19
Mae seibergadernid yn fater i bawb (hyd yn oed Billy Idol!)

Access all our updates and articles around Coronavirus, including challenges and changes, as well as our ongoing learning project.

 • Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol
  Sut mae'r pandemig yn sbarduno arloesedd mewn archwilio
  Archwilydd Cyffredinol yn myfyrio ar archwilio yn ystod pandemig COVID-19 gydag ACCA ac INTOSAI
 • Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol
  Sut mae'r pandemig yn sbarduno arloesedd mewn archwilio
  Archwilydd Cyffredinol yn myfyrio ar archwilio yn ystod pandemig COVID-19 gydag ACCA ac INTOSAI
 • Eiconau am Profi, Olrhain a Diogelu, Offer Diogelu Personol a Brechiadau
  Sut ydym yn rheoli’r pandemig yng Nghymru?
  Edrychwn ar ymateb gwasanaethau cyhoeddus i heriau Profi, Olrhain a Diogelu, Offer Diogelu Personol a Brechiadau.
 • Eiconau am Profi, Olrhain a Diogelu, Offer Diogelu Personol a Brechiadau
  Sut ydym yn rheoli’r pandemig yng Nghymru?
  Edrychwn ar ymateb gwasanaethau cyhoeddus i heriau Profi, Olrhain a Diogelu, Offer Diogelu Personol a Brechiadau.
 • Eiconau firws
  Rydym yn myfyrio ar y flwyddyn ddiwethaf ar bob peth sy’n ymwneud â COVID-19 a'r sector cyhoeddus
  Ymunwch â ni ar gyfer ein hwythnos ddysgu COVID-19
 • Eiconau firws
  Rydym yn myfyrio ar y flwyddyn ddiwethaf ar bob peth sy’n ymwneud â COVID-19 a'r sector cyhoeddus
  Ymunwch â ni ar gyfer ein hwythnos ddysgu COVID-19
 • Enfys 'diolch i weithwyr allweddol' wedi ei daflunio ar bont gyda'r nos
  Rhan 2: COVID-19, catalydd ar gyfer newid cadarnhaol?
  Adfer gydag uchelgais. Sut mae COVID-19 wedi gweithredu fel catalydd ar gyfer newid cadarnhaol; rhai esiamplau o du allan i Gymru.  
 • Enfys 'diolch i weithwyr allweddol' wedi ei daflunio ar bont gyda'r nos
  Rhan 1: COVID-19, catalydd ar gyfer newid cadarnhaol?
  Sut mae COVID-19 wedi gweithredu fel catalydd ar gyfer newid cadarnhaol, fframwaith ar gyfer gwerthuso a symud ymlaen gyda rhai esiamplau o Ogledd Cymru.
 • Illustration of houses and roads as in a town
  Fy safbwynt i: arolwg #EichTrefEichDyfodol
 • Illustration of houses and roads as in a town
  Rydym am gael eich barn: arolwg #EichTrefEichDyfodol wedi’i gyhoeddi
 • Illustration of houses and roads as in a town
  Rydym am gael eich barn: arolwg #EichTrefEichDyfodol wedi’i gyhoeddi
 • ysgrifennu notepad
  Golau Cynnes yr Hydref
  Sut mae ysgrifennu creadigol yn helpu i wneud synnwyr o’r byd a gwella iechyd meddwl, o garcharorion i’r gweithlu gwasanaeth cyhoeddus.
 • COVID-19: Profi, Olrhain, Diogelu – pa mor hawdd yw hi i gael gwybodaeth?
  Edrychom ar sut y mae cynghorau a byrddau iechyd wedi bod yn cyfeirio pobl at y trefniadau
 • Cyllid COVID-19 Llywodraeth Cymru
  Mae’r Coronafeirws wedi cael effaith sylweddol ar fywyd yng Nghymru ac ar draws y byd. Nid yw cyllid cyhoeddus yn eithriad.
 • Effaith COVID-19 ar ein hiechyd meddwl
  Rydym yn trafod yr heriau a phwysau meddyliol o’r pandemig ac yn rhannu ambell i enghraifft o ddysgu yn ein blog diweddaraf ar COVID-19.
 • Trefniadau llywodraethu ar lefel lleol yn ystod pandemig
  Rydym wedi edrych ar sut y mae cynghorau wedi gorfod gwneud penderfyniadau brys ar y ffordd orau o redeg eu gwasanaethau yn ystod COVID-19
 • Dawnsio i guriad newydd gyda COVID-19
  Bwrw golwg ar gam nesaf ymateb y gwasanaethau cyhoeddus i’r pandemig
 • Gwersi rhyngwladol ynghylch COVID-19
  Rydym yn edrych ar sut y mae gwledydd eraill a’u cyrff cyhoeddus wedi delio â’r pandemig
 • Ein gweminar ar seibergadernid cyrff cyhoeddus yn ystod y cyfnod clo
  Ymunwch â ni yn ein gweminar rhad ac am ddim ar 23 Medi.
 • A all Cymru ymdopi ag effaith ariannol y pandemig ar lywodraeth leol?
  Rydym wedi cyhoeddi tri darn o waith sy’n ymwneud â chyllid llywodraeth leol
 • Gwasanaethau Llyfrgell Powys yn ystod COVID-19 – yr hyn rydym wedi'i ddysgu
  Cyfwelodd ein Tîm Arfer Da â Gwasanaethau Llyfrgell Powys yn ddiweddar ynghylch sut y maent wedi ymateb i’w cyfyngiadau pandemig COVID-19.  
 • Ein hymateb i COVID-19 – diweddariad gan yr Archwilydd Cyffredinol
 • AAA
  Prosiect Gwersi’r COVID-19 - rhai themâu newydd wrth ailgyflwyno gwasanaethau
 • aa
  COVID-19: Profi, Olrhain a Diogelu – dulliau cynghorau a byrddau iechyd lleol o gyfeirio pobl at y trefniadau
 • aaa
  Cyllid COVID-19 Llywodraeth Cymru
 • Democratiaeth cynghorau lleol – llacio’r cyfyngiadau
 • aaa
  Dawnsio i guriad newydd: ymateb nesa’r gwasanaethau cyhoeddus i COVID-19
 • Archwilio cyfrifon terfynol o gartref
 • Cydymffurfio â’n terfynau amser ar gyfer cyfrifon wrth weithio gartref
 • Archwilio o bell (profiadau hyfforddai)
 • Gwersi rhyngwladol i gyrff cyhoeddus Cymru wrth ymateb i COVID-19 ac adfer o hynny
 • Clwy'r Traed a'r Genau 2001 yn erbyn COVID-19
  Ydy’r cyfryngau cymdeithasol yn gwneud gwahaniaeth i sut rydym yn dysgu?
 • Gadael yr ogof…
  Mae'r awyr agored yn hybu ein lles ac yn ein helpu i ymdopi ag effeithiau pandemig y coronafeirws (COVID-19) ond pa mor hawdd yw hi i fynd allan a mwynhau mannau agored? 
 • Llyfrgelloedd – mwy na llyfrau
  Ers ein hedefyn Twitter am wasanaethau llyfrgell yn ôl ym mis Gorffennaf, mae llawer o bethau wedi newid. Mae'r rhestr o bethau rydyn ni'n cael eu gwneud wedi parhau i dyfu'n fwy na'r rhestr o bethau nad ydyn ni'n cael eu gwneud.  Mae cynghorau wedi gallu dechrau meddwl am yr hyn sy'n dod nesaf, yn hytrach na dim ond gorfod ymateb i'r hyn sydd newydd ddigwydd. Mae'n ymddangos fel amser da i fyfyrio ynghylch sefyllfa gwasanaethau'r Cyngor - yn yr enghraifft hon, gwasanaethau llyfrgell - a ble y gallent fynd nesaf.
 • Proses ddwy ffordd yw gwirfoddoli, sy’n gwneud gwahaniaeth i bawb sy’n gysylltiedig â hi
  Mae fy mhrofiadau diweddar wedi dyfnhau fy nysgu personol; o ran llywodraethu, cyfathrebu, rheoli a’r doniau cuddiedig o fewn cymuned. Gadewch imi egluro.
 • logo seiber-gadernid yng Nghymru
  Mae seibergadernid yn fater i bawb (hyd yn oed Billy Idol!)
  Gwaith dilynol o'n gweminar Seibergadernid ym mis Medi.