Access all our updates and articles around Coronavirus, including challenges and changes, as well as our ongoing learning project.

Cyhoeddiad
Example image

Pam a sut y rhoddodd Llywodraeth Cymru g...

Mae ein memorandum yn canolbwyntio ar y £41.79 miliwn a ddyrannwyd gan Lywodraeth Cymru drwy ei Chronfa Ymateb COVID-19 Trydydd Sector yn ystod 2020-21 a 20

Gweld mwy
Cyhoeddiad
Example image

Pam a sut y rhoddodd Llywodraeth Cymru g...

Mae ein memorandum yn canolbwyntio ar y £41.79 miliwn a ddyrannwyd gan Lywodraeth Cymru drwy ei Chronfa Ymateb COVID-19 Trydydd Sector yn ystod 2020-21 a 20

Gweld mwy
Cyhoeddiad
Example image

COVID-19 a Newid Ymddygiad

Mae Pandemig COVID-19 wedi ei gwneud yn ofynnol i lywodraethau a'r cyhoedd yn ehangach newid eu hymddygiad mewn ffyrdd sylweddol a bach.

Gweld mwy
Cyhoeddiad
Example image

COVID-19 a Newid Ymddygiad

Mae Pandemig COVID-19 wedi ei gwneud yn ofynnol i lywodraethau a'r cyhoedd yn ehangach newid eu hymddygiad mewn ffyrdd sylweddol a bach.

Gweld mwy
Cyhoeddiad
Example image

Mae cyrff y GIG yng Nghymru wedi blaenor...

Cynyddodd cyrff y GIG eu cynnig lles i staff yn ystod y pandemig ond bellach mae angen iddynt sicrhau bod cymorth parhaus yn cael ei ddarparu a'i wneud yn h

Gweld mwy
Cyhoeddiad
Example image

Mae cyrff y GIG yng Nghymru wedi blaenor...

Cynyddodd cyrff y GIG eu cynnig lles i staff yn ystod y pandemig ond bellach mae angen iddynt sicrhau bod cymorth parhaus yn cael ei ddarparu a'i wneud yn h

Gweld mwy
Cyhoeddiad
Example image

Sut mae'r pandemig yn sbarduno arloesedd...

Archwilydd Cyffredinol yn myfyrio ar archwilio yn ystod pandemig COVID-19 gydag ACCA ac INTOSAI

Gweld mwy
Cyhoeddiad
Example image

Sut mae'r pandemig yn sbarduno arloesedd...

Archwilydd Cyffredinol yn myfyrio ar archwilio yn ystod pandemig COVID-19 gydag ACCA ac INTOSAI

Gweld mwy
Cyhoeddiad
Example image

Sut ydym yn rheoli’r pandemig yng Nghymr...

Edrychwn ar ymateb gwasanaethau cyhoeddus i heriau Profi, Olrhain a Diogelu, Offer Diogelu Personol a Brechiadau.

Gweld mwy
Cyhoeddiad
Example image

Sut ydym yn rheoli’r pandemig yng Nghymr...

Edrychwn ar ymateb gwasanaethau cyhoeddus i heriau Profi, Olrhain a Diogelu, Offer Diogelu Personol a Brechiadau.

Gweld mwy
Cyhoeddiad
Example image

Rydym yn myfyrio ar y flwyddyn ddiwethaf...

Ymunwch â ni ar gyfer ein hwythnos ddysgu COVID-19

Gweld mwy
Cyhoeddiad
Example image

Rydym yn myfyrio ar y flwyddyn ddiwethaf...

Ymunwch â ni ar gyfer ein hwythnos ddysgu COVID-19

Gweld mwy
Blog
Example image

Rhan 2: COVID-19, catalydd ar gyfer newi...

Adfer gydag uchelgais. Sut mae COVID-19 wedi gweithredu fel catalydd ar gyfer newid cadarnhaol; rhai esiamplau o du allan i Gymru.  

Gweld mwy
Blog
Example image

Rhan 1: COVID-19, catalydd ar gyfer newi...

Sut mae COVID-19 wedi gweithredu fel catalydd ar gyfer newid cadarnhaol, fframwaith ar gyfer gwerthuso a symud ymlaen gyda rhai esiamplau o Ogledd Cymr

Gweld mwy
Blog
Example image

Fy safbwynt i: arolwg #EichTrefEichDyfod...

Sebon llaw, papur toiled a phasta. Roedd yr eitemau hyn ar restr siopa'r rhan fwyaf o bobl wrth i’r set gyntaf o gyfyngiadau ddisgyn dros Gymru ganol fis Ma

Gweld mwy
Cyhoeddiad
Example image

Rydym am gael eich barn: arolwg #EichTre...

Mae Archwilio Cymru yn edrych ar ba mor dda y mae canol trefi ledled Cymru yn ymdopi ag effaith pandemig COVID-19. Mae'r adolygiad am gael cymorth gan gymun

Gweld mwy
Cyhoeddiad
Example image

Rydym am gael eich barn: arolwg #EichTre...

Mae Archwilio Cymru yn edrych ar ba mor dda y mae canol trefi ledled Cymru yn ymdopi ag effaith pandemig COVID-19. Mae'r adolygiad am gael cymorth gan gymun

Gweld mwy
Blog
Example image

Golau Cynnes yr Hydref

Sut mae ysgrifennu creadigol yn helpu i wneud synnwyr o’r byd a gwella iechyd meddwl, o garcharorion i’r gweithlu gwasanaeth cyhoeddus.

Gweld mwy
Cyhoeddiad
Example image

COVID-19: Profi, Olrhain, Diogelu – pa m...

Edrychom ar sut y mae cynghorau a byrddau iechyd wedi bod yn cyfeirio pobl at y trefniadau

Gweld mwy
Cyhoeddiad
Example image

Cyllid COVID-19 Llywodraeth Cymru

Mae’r Coronafeirws wedi cael effaith sylweddol ar fywyd yng Nghymru ac ar draws y byd. Nid yw cyllid cyhoeddus yn eithriad.

Gweld mwy
Cyhoeddiad
Example image

Effaith COVID-19 ar ein hiechyd meddwl

Rydym yn trafod yr heriau a phwysau meddyliol o’r pandemig ac yn rhannu ambell i enghraifft o ddysgu yn ein blog diweddaraf ar COVID-19.

Gweld mwy
Cyhoeddiad
Example image

Trefniadau llywodraethu ar lefel lleol y...

Rydym wedi edrych ar sut y mae cynghorau wedi gorfod gwneud penderfyniadau brys ar y ffordd orau o redeg eu gwasanaethau yn ystod COVID-19

Gweld mwy
Cyhoeddiad
Example image

Dawnsio i guriad newydd gyda COVID-19

Bwrw golwg ar gam nesaf ymateb y gwasanaethau cyhoeddus i’r pandemig

Gweld mwy
Cyhoeddiad
Example image

Gwersi rhyngwladol ynghylch COVID-19

Rydym yn edrych ar sut y mae gwledydd eraill a’u cyrff cyhoeddus wedi delio â’r pandemig

Gweld mwy
Cyhoeddiad
Example image

Ein gweminar ar seibergadernid cyrff cyh...

Ymunwch â ni yn ein gweminar rhad ac am ddim ar 23 Medi.

Gweld mwy
Cyhoeddiad
Example image

A all Cymru ymdopi ag effaith ariannol y...

Rydym wedi cyhoeddi tri darn o waith sy’n ymwneud â chyllid llywodraeth leol

Gweld mwy
Cyhoeddiad
Example image

Gwasanaethau Llyfrgell Powys yn ystod CO...

Cyfwelodd ein Tîm Arfer Da â Gwasanaethau Llyfrgell Powys yn ddiweddar ynghylch sut y maent wedi ymateb i’w cyfyngiadau pandemig COVID-19.  

Gweld mwy
Blog
Example image

Ein hymateb i COVID-19 – diweddariad gan...

Hoffwn dalu teyrnged i’r holl weision cyhoeddus sy’n gweithio mor galed i ddod â’n gwlad drwy’r argyfwng hwn. Fel y sefydliad sy’n gyfrifol am graffu ar gyn

Gweld mwy
Blog
Example image

Prosiect Gwersi’r COVID-19 - rhai themâu...

Y prosiect dysgu COVID-19 a rhai o’r themâu sy'n dod i'r amlwg ar ail-ddechrau gwasanaethau Diben y prosiect hwn yw cefnogi ymdrechion y sector cyhoeddus

Gweld mwy
Blog
Example image

COVID-19: Profi, Olrhain a Diogelu – dul...

Gall gwneud gwaith da wrth hyrwyddo a chyfeirio pobl at Brofi, Olrhain a Diogelu sicrhau bod profion yn fwy effeithiol a helpu i baratoi pobl i ymateb yn br

Gweld mwy
Blog
Example image

Cyllid COVID-19 Llywodraeth Cymru

Ym mis Mai, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gynlluniau gwariant newydd mewn ymateb i COVID-19. Dyma’r tro cyntaf erioed i Lywodraeth Cymru gynhyrchu Cyllide

Gweld mwy
Blog
Example image

Democratiaeth cynghorau lleol – llacio’r...

  Rhoddwyd trefniadau llywodraethu brys ar waith yn gyflym er mwyn ymateb i'r pandemig O ystyried y sefyllfa ddigynsail a chyflymder lledaeni

Gweld mwy
Blog
Example image

Dawnsio i guriad newydd: ymateb nesa’r g...

Crynodeb o’r blog   Wrth inni ddechrau symud o’r cyfnod clo, mae gwasanaethau cyhoeddus yn wynebu ‘normal newydd’ ansicr. Beth yw’r gwersi y gall

Gweld mwy
Blog
Example image

Archwilio cyfrifon terfynol o gartref

Gweld mwy
Blog
Example image

Cydymffurfio â’n terfynau amser ar gyfer...

Mae Andrew Strong yn esbonio sut mae Archwilio Cymru wedi sicrhau mynediad at gyfriflyfrau’r GIG i’n galluogi i gwblhau gwaith cyfrifon y GIG. Mae COVID

Gweld mwy
Blog
Example image

Archwilio o bell (profiadau hyfforddai)

Pan ddechreuais weithio ar archwiliad interim o Gomisiwn y Senedd o bell ym mis Mawrth ar ôl dychwelyd o’r coleg, feddylies i erioed y byddwn i’n cwblhau’r

Gweld mwy
Blog
Example image

Gwersi rhyngwladol i gyrff cyhoeddus Cym...

Bydd yn cymryd amser inni adfer o bandemig byd-eang. Mae’r cyrff cyhoeddus sy’n ein cadw’n ddiogel, yn iach a heini at y dyfodol yn canfod eu hunain mewn by

Gweld mwy
Blog
Example image

Clwy'r Traed a'r Genau 2001 yn erbyn COV...

Ydy’r cyfryngau cymdeithasol yn gwneud gwahaniaeth i sut rydym yn dysgu?

Gweld mwy
Blog
Example image

Gadael yr ogof…

Mae'r awyr agored yn hybu ein lles ac yn ein helpu i ymdopi ag effeithiau pandemig y coronafeirws (COVID-19) ond pa mor hawdd yw hi i fynd allan a mwynha

Gweld mwy
Blog
Example image

Llyfrgelloedd – mwy na llyfrau

Ers ein hedefyn Twitter am wasanaethau llyfrgell yn ôl ym mis Gorffennaf, mae llawer o bethau wedi newid. Mae'r rhestr o bethau rydyn ni'n cael eu gwneud we

Gweld mwy
Blog
Example image

Proses ddwy ffordd yw gwirfoddoli, sy’n ...

Mae fy mhrofiadau diweddar wedi dyfnhau fy nysgu personol; o ran llywodraethu, cyfathrebu, rheoli a’r doniau cuddiedig o fewn cymuned. Gadewch imi egluro.

Gweld mwy