Potensial i arbed arian wedi’i amlygu gan astudiaeth beilot paru data ein fferylliaeth gymunedol.

Heddiw, mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi rhannu canlyniadau prosiect peilot data fferylliaeth gymunedol y mae Archwilio Cymru wedi’i gynnal, gan weithio gyda Gwasanaeth Atal Twyll GIG Cymru.

Gweld mwy
Category
Article
Example image

Ymunwch â'n tîm: Eich cyfle i arwain ym maes iechyd a diogel...

Ydych chi'n chwilio am her newydd? Edrychwch ddim pellach, gallai rôl ein Uwch Swyddog Iechyd, Diogelwch a Chyfleusterau fod yn iawn i chi.

Gweld mwy
Article
Example image

Rydym wedi cyhoeddi adroddiad ar gynnydd y Cyd-bwyllgorau Co...

Cyrff corfforedig newydd yw Cydbwyllgorau Corfforedig a chanddynt rai pwerau a dyletswyddau tebyg i gynghorau.

Gweld mwy
Article
Example image

Pryderon difrifol ynghylch trefniadau llywodraethu mewn pert...

Roedd cost y taliad setlo a ffioedd cyfreithiol ac ymgynghorol cysylltiedig yn agos at £750,000.

Gweld mwy
Article
Example image

Twyll mewn cyngor cymuned yn amlygu pwysigrwydd dilyn proses...

Wrth i fancio electronig ddod yn fwy cyffredin, rhaid i Gynghorau Cymuned fod â phrosesau seiberddiogelwch cadarn ar waith.

Gweld mwy
Article
Example image

Archwilio Cymru yn tynnu sylw at anghysonderau mewn ymatebio...

Nid oes gan yr un Awdurdod Tân ac Achub ddull cynhwysfawr o fesur effaith larymau tân ffug, er gwaethaf galwadau o'r fath yn cyfrif am oddeutu hanner y rhai a dderbyniwyd

Gweld mwy
Article
Example image

Rydym yn cyflogi! Ymunwch â'n tîm i helpu lunio'r dyfodol

Rydym am gyflogi Cyfarwyddwyr Archwilio (Cyfrifon),  i ymuno a ni yn Archwilio Cymru.

Gweld mwy
Article
Example image

Cynnydd a wnaed tuag at gyflawni ein blaenoriaethau

Rydym wedi cyhoeddi ein Hadroddiad Interim

Gweld mwy
Article
Example image

Trefniadau Cyflenwi ar gyfer Absenoldeb Athrawon: Dilyniant ...

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru, Adrian Crompton, wedi ysgrifennu at Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus y Senedd yn nodi canfyddiadau allweddol o'i waith dilynol ar ymdrin ag absenoldeb athrawon.

Gweld mwy
Article
Example image

Allwch chi fod yn ein Hyfforddai Graddedig nesaf?

Mae ceisiadau ar gyfer ein rhaglen ar agor:

Gweld mwy
Article
Example image

Mae Briff Data newydd yn amlygu heriau'r gweithlu sy'n wyneb...

Er gwaethaf cynyddu i'r lefelau uchaf erioed, mae gweithlu'r GIG yng Nghymru yn parhau i wynebu heriau o ran recriwtio a chadw, absenoldeb salwch a dibyniaeth drom ar staff dros dro.

Gweld mwy
Article
Example image

Yn falch o gael ein henwi yn un o Ddeg Cyflogwr Gorau Workin...

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf rydym wedi bod yn y 30 sefydliad gorau, ond eleni rydym wedi cyrraedd y 10 uchaf!

Gweld mwy
Article
Example image

Mae Archwilio Cymru yn pwysleisio arallgyfeirio incwm i gefn...

Mae parhau i ddibynnu ar gyllid Llywodraeth Cymru sy’n lleihau yn peryglu tanseilio ymdrechion yr awdurdodau i ddiogelu mannau anadlu'r genedl.

Gweld mwy
Article
Example image

Dulliau o gyflawni sero net ledled y DU

Adroddiad gan bedwar Archwiliwr Cyffredinol y Deyrnas Unedig.

Gweld mwy
Article
Example image

Mae cynghorau lleol wedi gwneud newidiadau mawr o ran sut a ...

Mae angen i gynghorau ddatblygu eu dulliau strategol er mwyn cynllunio ar gyfer y tymor hwy

Gweld mwy
Article
Example image

Chwe bwrdd iechyd yn methu â chyflawni’r ddyletswydd i fanto...

Mae’r gwaith o archwilio cyfrifon 2022-23 sefydliadau’r GIG wedi ei gwblhau. Mae ein teclyn data yn rhoi rhagor o wybodaeth ar sefyllfa ariannol sefydliadau’r GIG.

Gweld mwy