PODLEDIAD: O 'Ddiffodd tân' i Ffocysu ar y Dyfodol

Gwrandewch ar ein podlediad newydd ar gaffael, 'ymladd tân' a rôl y trydydd sector wrth ymateb i angen lleol.

Gweld mwy
Category
Article
Example image

Mae Archwilio Cymru yn pwysleisio arallgyfeirio incwm i gefn...

Mae parhau i ddibynnu ar gyllid Llywodraeth Cymru sy’n lleihau yn peryglu tanseilio ymdrechion yr awdurdodau i ddiogelu mannau anadlu'r genedl.

Gweld mwy
Article
Example image

Dulliau o gyflawni sero net ledled y DU

Adroddiad gan bedwar Archwiliwr Cyffredinol y Deyrnas Unedig.

Gweld mwy
Article
Example image

Mae cynghorau lleol wedi gwneud newidiadau mawr o ran sut a ...

Mae angen i gynghorau ddatblygu eu dulliau strategol er mwyn cynllunio ar gyfer y tymor hwy

Gweld mwy
Article
Example image

Chwe bwrdd iechyd yn methu â chyflawni’r ddyletswydd i fanto...

Mae’r gwaith o archwilio cyfrifon 2022-23 sefydliadau’r GIG wedi ei gwblhau. Mae ein teclyn data yn rhoi rhagor o wybodaeth ar sefyllfa ariannol sefydliadau’r GIG.

Gweld mwy
Article
Example image

Diffygion sylweddol wedi’u canfod yn nhrefniadau rheolaeth a...

Canfu’r Archwilydd Cyffredinol faterion camreoli a chaffael yng Nghyngor Cymuned Llanferres a Chyngor Tref Rhydaman.

Gweld mwy
Article
Example image

Ydych chi am fynd â'ch gyrfa i'r lefel nesaf? Peidiwch edryc...

Mae Archwilio Cymru yn cynnig cyfleoedd cyffrous a allai fod yn berffaith addas i chi.

Gweld mwy
Article
Example image

Mae trefniadau Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg ar g...

Mae Archwilio Cymru ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi cyhoeddi adroddiad ar y cyd sy'n disgrifio'r cynnydd a wnaed gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wrth atgyfnerthu ei drefniadau llywodraethu ansawdd yn dilyn ein gwaith adolygu ar y cyd gwreiddiol yn 2019.

Gweld mwy
Article
Example image

Cyngor Ceredigion yn gwneud cynnydd cyflym wrth fynd i'r afa...

Mae adroddiad dilynol i adolygiad ar wasanaeth cynllunio Ceredigion gan Archwilio Cymru wedi canfod bod y Cyngor yn gwneud cynnydd cyflym wrth ddarparu gwelliannau i'r gwasanaeth.

Gweld mwy
Article
Example image

Podlediad: Archwilio Cydnerthedd Cymunedol

Gwrandewch ar ein podlediad diweddar ar dlodi, mentrau cymdeithasol, a chydnerthedd cymunedol.

Gweld mwy
Article
Example image

Codi pryderon nad yw’r gyfundrefn diogelwch adeiladau newydd...

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi blaenoriaeth i gymryd camau gweithredu yn dilyn trychineb Grenfell; fodd bynnag mae cryn dipyn o ansicrwydd o hyd ynghylch sut y bydd y cynllun newydd yn cael ei roi ar waith

Gweld mwy
Article
Example image

Rydym wedi helpu i lywio Rhaglen Cartrefi Cynnes newydd Llyw...

Mae ein hadroddiadau ar y rhaglen a thlodi tanwydd wedi siapio cyfeiriad y dyfodol

Gweld mwy
Article
Example image

Cefnogi pobl Wcráin yng Nghymru - adroddiad cryno

Gweld mwy
Article
Example image

Rydym eisiau eich barn ar gyfer ein hastudiaeth ar dai fford...

Atebwch ein galwad am dystiolaeth

Gweld mwy
Article
Example image

Heriau i ddod o ran gwario gweddill arian yr UE erbyn diwedd...

Mae holl gyllid Rhaglen Cronfeydd Strwythurol a Rhaglen Datblygu Gwledig yr UE wedi ei ymrwymo i brosiectau, ond mae £504 miliwn yn dal ar gael i’w wario

Gweld mwy